Wyszukaj:
Urząd Miejski w Kcyni
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Numery rachunków bankowych
•  Numery
  Sprawy do załatwienia
•  Punkt Obsługi Interesanta
•  Sposób załatwiania spraw
•  Podatki i opłaty
•  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Oferty sprzedaży i dzierżawy nieruchomości
•  Bonifikata na mieszkania
•  Nieruchomości
•  Dzierżawa-wynajem
•  Sprzedaż mienia Gminy Kcynia
  Aktualności
•  Informacje
•  Dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników
•  Konkurs "Społecznik Roku Gminy Kcynia"
•  Otwarte konkursy ofert
•  Konkursy na stanowiska urzędnicze
•  Nabór na animatora Orlika
•  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Urząd Miejski w Kcyni
•  KONTAKT- Regulamin i struktura organizacyjna
•  Prowadzone wykazy, rejestry i ewidencje
  Organy
•  Burmistrz Kcyni
•  Zastępca Burmistrza
•  Rada Miejska w Kcyni
•  Skarbnik Gminy
•  Sekretarz Gminy
  Gmina
•  Statut Gminy Kcynia
•  Strategia rozwoju Gminy Kcynia
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Zamówienia publiczne
•  Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wzory oświadczeń majątkowych
  Prawo lokalne
•  Uchwały prawa miejscowego
•  Budżet
•  Projekty Uchwał Rady Miejskiej
•  Uchwały Rady Miejskiej
•  Deklaracja, apele, stanowiska Rady Miejskiej oraz inne materiały z sesji Rady Miejskiej
•  Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
•  Sprawozdania finansowe
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Kontrole
  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Plany miejscowe
•  Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego
•  Decyzje celu publicznego
  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Skrzynka podawcza
  Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi
•  Nasze śmieci - gospodarka odpadami
•  Śmieci - deklaracja!
•  Książeczki do opłaty śmieciowej
•  Harmonogram odbioru odpadów
•  Jak segregować?
•  Rodzaje pojemników do selektywnej zbiórki oraz limity odpadów
•  Oświadczenie wyręczyciel
  Ochrona środowiska
•  Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
•  Inwestycje-ocena oddziaływania na środowisko
•  PGOiPOŚ na lata 2008-2012
•  Rejestr działalności regulowanej
•  Rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych
•  Azbest
•  Górnictwo i geologia
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Archiwum
•  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
•  Wybory do Izb Rolniczych 2011
•  Powszechny Spis Rolny 2010
•  Wybory parlamentarne 2011
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  O nas
•  Zamówienia publiczne
  Wybory samorządowe w 2014 r.
•  Obwieszczenia i komuniakty
•  Dane teleadresowe
  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
•  Obwieszczenia i komuniakty
•  Dane teleadresowe
  Wybory Prezydenta RP w 2015 r.
•  Obwieszczenia i komunikaty
•  Dane teleadresowe
Pomoc
Statystyki


4014363
od 22 marca 2006
Sprawy do załatwienia » Karty informacyjne Wersja do druku

Wydawanie dowodów osobistych

Wydawanie dowodów osobistych

KARTA INFORMACYJNA

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2. 2 aktualne (jednakowe) fotografie (lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami o wymiarze 3,5 x 4,5 cm).
3. Dotychczasowy dowód osobisty.
4. Załączniki:
- Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w  związek małżeński, a urodziły się
poza Gminą Kcynia.
- Odpis skrócony aktu małżeństwa – jeżeli małżeństwo zawarte było w innej gminie.
- Uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o wydanie dowodu osobistego małoletnim do 13 roku życia.
- Odpis aktu stanu cywilnego nie musi być dołączony, jeżeli był dostarczony do wydania poprzedniego dowodu osobistego a dane nie uległy zmianie.

II. OPŁATY
Brak opłaty.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Do 1 m-ca.
- Do 2 m-cy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców – I piętro pok. Nr 105

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy.

VI. UWAGI
- Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.
- Małoletni od 13 roku życia składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego (rodzica) lub opiekuna prawnego, który razem z nim podpisuje wniosek.
- Dla małoletnich do 13 roku życia wniosek składają jego przedstawiciele ustawowi (rodzice) lub opiekunowie prawni.
- przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o którym mowa wyżej, jest wymagana obecność osoby małoletniej jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo

VII. ZAŁĄCZNIKI
Wniosek o wydanie dowodu osobistego    pobierz druk (174,7kB)

VIII. PODSTAWA PRAWNA
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm. ) uchyla się art. 36a.
„1. Dowód osobisty wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty stanowiącej równowartość kosztów jego wydania.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.
3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za wydanie dowodu osobistego, tryb jej uiszczenia oraz warunki i zakres stosowania ulg i zwolnień od tej opłaty.”

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384).

 

Załączone dokumenty
  Wniosek (174.7kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Anna Duda-Nowicka , Data wytworzenia: 2010-12-29 10:34:48, Wprowadził do systemu: Anna Duda-Nowicka , Data wprowadzenia: 2010-12-29 10:35:10, Zatwierdził do publikacji: Anna Duda-Nowicka , Data publikacji 2010-12-29 12:45:56, Ostatnia zmiana: 2014-11-07 08:42:46, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1436