Wyszukaj:
Urząd Miejski w Kcyni
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Numery rachunków bankowych
•  Numery
  Sprawy do załatwienia
•  Punkt Obsługi Interesanta
•  Sposób załatwiania spraw
•  Podatki i opłaty
•  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Oferty sprzedaży i dzierżawy nieruchomości
•  Bonifikata na mieszkania
•  Nieruchomości
•  Dzierżawa-wynajem
•  Sprzedaż mienia Gminy Kcynia
•  Sprzedaż drewna użytkowego i opałowego
  Aktualności
•  Informacje
•  Dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników
•  Konkurs "Społecznik Roku Gminy Kcynia"
•  Otwarte konkursy ofert
•  Małe granty
•  Konkursy na stanowiska urzędnicze
•  Nabór na animatora Orlika
•  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Urząd Miejski w Kcyni
•  KONTAKT- Regulamin i struktura organizacyjna
•  Prowadzone wykazy, rejestry i ewidencje
  Organy
•  Burmistrz Kcyni
•  Zastępca Burmistrza
•  Rada Miejska w Kcyni
•  Skarbnik Gminy
•  Sekretarz Gminy
  Gmina
•  Statut Gminy Kcynia
•  Strategia rozwoju Gminy Kcynia
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Zamówienia publiczne
•  Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wzory oświadczeń majątkowych
  Prawo lokalne
•  Uchwały prawa miejscowego
•  Budżet
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia
•  Projekty Uchwał Rady Miejskiej
•  Uchwały Rady Miejskiej
•  Deklaracja, apele, stanowiska Rady Miejskiej oraz inne materiały z sesji Rady Miejskiej
•  Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
•  Sprawozdania finansowe
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Kontrole
  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Przystąpienie do sporządzenia planów miejscowych
•  Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego
•  Decyzje celu publicznego
•  Decyzje o warunkach zabudowy
•  Obowiązujące plany miejscowe
•  Wnioski dot. zagospodarowania przestrzennego nowe
  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Skrzynka podawcza
  Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi
•  Nasze śmieci - gospodarka odpadami
•  Śmieci - deklaracja!
•  Książeczki do opłaty śmieciowej
•  Harmonogram odbioru odpadów
•  Jak segregować?
•  Rodzaje pojemników do selektywnej zbiórki oraz limity odpadów
•  Oświadczenie wyręczyciel
•  Poziomy odzysku i recyklingu
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia za rok 2015
  Ochrona środowiska
•  Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
•  Inwestycje-ocena oddziaływania na środowisko
•  PGOiPOŚ na lata 2008-2012
•  Rejestr działalności regulowanej
•  Rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych
•  Azbest
•  Górnictwo i geologia
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2014 r.
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Archiwum
•  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
•  Wybory do Izb Rolniczych 2011
•  Powszechny Spis Rolny 2010
•  Wybory parlamentarne 2011
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  O nas
•  Zamówienia publiczne
  Wybory samorządowe w 2014 r.
•  Obwieszczenia i komuniakty
•  Dane teleadresowe
  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
•  Obwieszczenia i komuniakty
•  Dane teleadresowe
  Wybory Prezydenta RP w 2015 r.
•  Obwieszczenia i komunikaty
•  Dane teleadresowe
  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory 2015 r.
  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Obwieszczenia i komunikaty
•  Dane teleadresowe
  Wybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.
•  Obwieszczenia i komunikaty
•  Dane teleadresowe
•  Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  Konsultacje społeczne w sprawie podziału sołectwa Górki Zagajne
•  Zarządzenia Burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji
•  Informacje z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu sołeckiego Górki Zagajne
•  Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu sołeckiego Górki Zagajne
  Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu sołeckiego Górki Dąbskie
•  Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu sołeckiego Górki Dąbskie
  Rolnictwo
•  Ogłoszenia Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej
•  Szkody-gradobicie
Pomoc
Statystyki


5147533
od 22 marca 2006
Sprawy do załatwienia » Karty informacyjne Wersja do druku

Wydawanie dowodów osobistych

Wydawanie dowodów osobistych

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z dnia września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  z dnia 29 stycznia 2015 r.w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia           i zwrotu, informujemy o zmianie trybu wydawania dowodów osobistych:

 

 

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

 

1. Dowód osobisty wydaje się na wniosek.

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4.Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.

5.Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego:

 

1. Składanie wniosku: Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego,    z wyjątkiem:

1) osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;

4) osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

 

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

 

2. Złożenie wniosku w postaci papierowej:

1. Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.

 

2 .W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę własnoręcznego podpisu na formularzu,  adnotację o przyczynie braku podpisu zamieszcza się na wniosku.

 

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

W przypadku o którym mowa wyżej, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

 

3.Wniosek w postaci elektronicznej: Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

4. Fotografia: Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.[5])).

 Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

 

5.Odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia: Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

 

 

Odbiór dowodu osobistego:

 

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

1. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia. Odbiór dowodu osobistego potwierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego.

3. Na formularzu odbioru dowodu osobistego powinien się znajdować:

- własnoręczny czytelny podpis osoby, której wydano dowód osobisty,

- własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy.

Załączone dokumenty
  Wniosek (1.3MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Anna Duda-Nowicka , Data wytworzenia: 2010-12-29 10:34:48, Wprowadził do systemu: Anna Duda-Nowicka , Data wprowadzenia: 2010-12-29 10:35:10, Zatwierdził do publikacji: Anna Duda-Nowicka , Data publikacji 2010-12-29 12:45:56, Ostatnia zmiana: 2015-03-10 08:55:09, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2347